Bạn đang ở đây:thomo 2018 > tập trung

【Game Win 79】“Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”

thomo 20182023-12-06 15:42:05【tập trung】7Mọi người đã tụ tập xung quanh

Giới thiệu“Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang” là một trong những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Game Win 79

ệmvụcủangườilàmbáolàquantrọngvàvẻGame Win 79“Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang” là một trong những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam ngày 16/4/1959.

Tuyệt!(3276)